home page contact (e-mail)                        amfibieŽn          reptielen                    vogels          grondgebonden zoogdieren   vleermuizen  vissen ongewervelden   planten Offertes Quickscan/natuurtoets Opdrachtgevers Index Contact Privť
Buienradar

Privacyverklaring

Vleermuisprotocol

Het vleermuisprotocol heeft tot doel het belang van de functies van gebieden voor soorten vleermuizen effectief en efficiŽnt vast te stellen ten dienste van ontheffingaanvragen voor de Flora en faunawet. Het is een hulpmiddel voor deskundige vleermuisonderzoekers en de beoordelaars van vleermuisonderzoek om te bepalen wat een juridisch redelijke onderzoeksinspanning is voor een specifieke locatie. Het protocol bundelt daartoe de bestaande kennis over onder meer de beste veldcondities, de perioden voor onderzoek, het aantal en de duur van veldbezoek. Het protocol geeft niet aan onder welke condities vleermuizen kunnen voorkomen maar onder welke condities de aanwezige vleermuizen het best kunnen worden waargenomen.
Het protocol is opgesteld om het onderzoek voor de Flora en Faunawet optimaal te laten verlopen. Wanneer het protocol in essentie is gevolgd, bestaat grote mate van juridische zekerheid dat voldaan is aan een wettelijke en maatschappelijk verantwoorde inspanning om na te gaan of soorten en functies van gebieden in het geding zijn. In het bijzonder wanneer de aanwezigheid van gebiedsfuncties of soorten wordt uitgesloten zou een onderzoek volgens het protocol als juridisch voldoende moeten worden aangemerkt.
Het toepassen van het protocol geeft grote mate van zekerheid op twee punten:


De beschikbaarheid van tijd en geld mag nooit bepalend zijn voor het volgen van het protocol!

Volgens de Gegevensautoriteit Natuur is het protocol gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten, voldoet het aan de eisen die het bevoegd gezag stelt en biedt het eenduidigheid over het begrip ďgedegen onderzoekíí uit de Flora en Faunawet. Het protocol wordt onder auspiciŽn van de Gegevensautoriteit Natuur aan de hand van opgedane ervaringen en nieuwe onderzoekskennis, bijvoorbeeld over het voorkomen van soorten, seizoensactiviteit of nieuw onderkende gebiedsfuncties, jaarlijks geŽvalueerd en zo nodig geactualiseerd.

Zie ook:
De Zoogdiervereniging en
Gegevensautoriteit Natuur