home page contact (e-mail)                        amfibieën          reptielen                    vogels          grondgebonden zoogdieren   vleermuizen  vissen ongewervelden   planten Offertes Quickscan/natuurtoets Opdrachtgevers Index Contact Privé
Buienradar

Privacyverklaring

Ecologisch Adviesbureau Mulder kan voor u verzorgen:

Vleermuisinventarisaties met vaststelling soortenspectrum, jachtgebieden, aantal foeragerende dieren, vliegroutes, zoeken van verblijfplaatsen zoals kraamkolonies, paarkwartieren of winterverblijfplaatsen. Opsporing van vaste verblijfplaatsen/(kraam-)kolonies in zowel bomen als gebouwen door registreren van zwermgedrag, uitvliegtelling rond zonsondergang en visuele inspectie van potentiële verblijfplaatsen op dieren of sporen overdag. Night-vision videoregistratie en afvangst voor vaststelling van soort, geslacht en reproductieve status behoort tot de mogelijkheden.

Ter zake kundige ecologische begeleiding bij ingrepen (kap/sloop) of finale controle van aan- of afwezigheid zoals vaak vereist in ontheffingen Flora- en faunawet. Tevens kan voor grote vleermuiskasten gezorgd worden ter mitigatie/compensatie van bedreigde kraamkolonies.

Geluid door vleermuizen voortgebracht is een voorname bron van informatie. Hiertoe kunnen ultrasounddetectors ingezet worden, bv. een digitale ultrasoongeluids-detector op basis van heterodyntechniek én time expansion. Hiervoor is de Petterson D240x beschikbaar. In combinatie met geluidsopnameapparatuur en geluids-analysesoftware kunnen achteraf objectieve, betrouwbare en controleerbare soortvaststellingen gemaakt worden. Voor langdurige registratie van vleermuisgeluiden (eventueel als zelfstandige eenheid: luisterkistje voor passieve monitoring) kan een Anabat SD1-detector op basis van frequentiedeling ingezet worden.

De bereikbaarheid van verblijfplaatsen kan mogelijk gemaakt worden door de inzet van een lange ladder, een hoogwerker of klimtouwen.

Voor de vangst van vleermuizen kunnen een schepnet, een boomharpval, een mistnet of een harpval gebruikt worden.

Het volgen van individuele vleermuizen is mogelijk door dieren te zenderen en via telemetrie te volgen.

Voor de inspectie binnen in verblijfplaatsen is de inzet van een inspectiespiegeltje (in diverse maten voorhanden) of een endoscoop mogelijk.

Voor het life bekijken of opnemen van beeldmateriaal zijn een nachtkijker, een infrarood videocamera en een fotoval of videoval inzetbaar.

Ook ruimtes in of onder gebouwen (zolders of kelders/kruipruimtes) dienen gecontroleerd te worden.

Klik hier voor video- en fotografisch materiaal m.b.t. vleermuisonderzoek:

Achtergrond: Grote hoefijzerneus (Rhinolophus ferrumequinum)